Absolwent 8 klasy

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów szkoły podstawowej

do klas pierwszych liceum na rok szkolny 2021/2022

 • od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. (do godz. 15.00) – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (składanie przez kandydatów wniosków weryfikacyjnych lub kwestionariusza osobowego)
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 • od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. (do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

do 14 lipca:
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

2 lipca ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

do 21 lipca:
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

22 lipca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.(do godz. 15.00) , w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

2 sierpnia 2021 r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 5 sierpnia- wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf


Klasa A (oddział: prawno – społeczny)

Rozszerzenia obowiązkowe:

 • język polski (od 1 klasy)
 • język angielski (od  1 klasy)
 • historia (od 1 klasy)
 • geografia (od 1 klasy)

Do wyboru

 • drugi język obcy (francuski/niemiecki/hiszpański)

W rekrutacji będzie punktowany wynik egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich części.
język polski * 0,35
matematyka * 0,35
język obcy nowożytny * 0,3
Przedmioty na świadectwie, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: j.polski, matematyka, j.angielski, historia.


Klasa B (oddział: matematyczno – inżynieryjny)

Rozszerzenia obowiązkowe:

 • matematyka (od 1 klasy)
 • informatyka (od 1 klasy)
 • język angielski (od 1 klasy)

Do wyboru:

 • fizyka lub geografia lub drugi język obcy (francuski/niemiecki) – od 2
  klasy

W rekrutacji będzie punktowany wynik egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich części.
język polski * 0,35
matematyka * 0,35
język obcy nowożytny * 0,3
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: j.polski, matematyka,geografia, język angielski.


Klasa C (oddział: biol – chem – mat)

Rozszerzenia obowiązkowe:

 • Biologia
 • Chemia
 • Język angielski

Do wyboru (dla chętnych):

 • drugi język obcy (francuski/niemiecki)
 • matematyka (od 1 klasy dla chętnych)

W rekrutacji będzie punktowany wynik egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich części.
język polski * 0,35
matematyka * 0,35
język obcy nowożytny * 0,3
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: j.polski, matematyka, język angielski, biologia.

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną. Komisja wyznacza przewodniczącego i określa zadania dla swoich członków.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • Podanie informacji o warunkach rekrutacji,
 • Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie i Rozporządzeniu – weryfikacja wniosków kandydatów uczestniczących w rekrutacji elektronicznej;
 • Monitorowanie harmonogramu prac oraz zamykanie jego kolejnych etapów;
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
 • Sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego i przedstawienie go dyrektorowi.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy
– Prawo oświatowe:

 • wynik przedstawiony w procentach z:
 • a) języka polskiego,
 • b) matematyki
 • mnoży się przez 0,35;
 • wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

5. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wymienionych na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów,
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

6. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
7.  W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 • za osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska, wolontariat, pożytek publiczny – co najwyżej 3 punktów

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy, są przyjmowani w pierwszej kolejności

Oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które decyzją dyrektora będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału z przeliczenia ocen na świadectwie z ostatniego roku szkoły podstawowej:

oddział A: j.polski, matematyka, historia, j. angielski
oddział B: j.polski, matematyka, geografia, j. angielski,
oddział C: j.polski, matematyka, biologia, chemia .

8. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów określa Małopolski Kurator Oświaty.

9. W danym roku szkolnym szkoła może prowadzić nabór dwiema drogami: z wykorzystaniem
systemów informatycznych i rekrutację pozasystemową. Warunkiem przyjęcia do szkoły uczniów
jest złożenie w sekretariacie szkoły:

 • oryginału świadectwa,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu,
 • wniosku (kwestionariusz do odbioru w sekretariacie szkoły lub pobranie ze strony internetowej szkoły),
 • 2 fotografii /z podpisem na odwrocie,
 • karty informacyjnej wydanej przez szkołę podstawową, do której uczęszczał uczeń,
 • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych
 • opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej /dotyczy uczniów, którzy taką
  posiadają/.

Uczniowie , którzy nie uczestniczą w procesie elektronicznej rekrutacji proszeni są o umówienie się na indywidualną rozmowę z dyrektorem szkoły.

10. Dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego Jezuitów zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kandydata w następującej sytuacji:

 • u ucznia stwierdzono zaburzenia lub dysfunkcje, które wymagałby zatrudnienia dodatkowych nauczycieli specjalistów;
 • uczeń wymaga indywidualnego toku nauczania;
 • zatajona została informacja o konieczności kształcenia indywidualnego (indywidualny tok);
 • na uczniu ciążą zarzuty prokuratorskie lub prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie sądowe;
 • uczeń jest w trakcie leczenia, a nie został określony termin planowanego rozpoczęcia nauki;
 • uczeń nie uznaje zasad i norm etycznych w Kościele Katolickim,
 • uczeń ma obywatelstwo innego kraju i nie posługuje się lub bardzo słabo opanował znajomość języka polskiego.

Podstawa prawna Regulaminu:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).
 • ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.
 • Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r.

Trudno zaistnieć na polu edukacyjnym w Nowym Sączu, który od wielu dziesiątków lat szczyci się wielkimi osiągnięciami wielu znakomitych szkół. Świetne licea ogólnokształcące, znakomite technika, bardzo dobre szkoły zawodowe dzięki życzliwości władz miasta i regionu oraz dzięki pasji wielu znamienitych pedagogów i co najważniejsze ceniących sobie edukację obywateli przynoszą chlubę całej Sądecczyźnie. Nieśmiało szkoły jezuickie, nasze gimnazjum i liceum, dopiero od dekady próbują znaleźć tu swoje miejsce. Nasz młoda kadra nauczycielska ma jednak swoje powody do satysfakcji – świadczą o tym nasze wyniki egzaminów zewnętrznych i jakość uczenia. Zapraszamy zatem do szkoły, która dobrze uczy…

Stypendium naukowe dla uczniów liceum:

Dla kandydatów, którzy są finalistami lub laureatami konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i zwalniających z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, na podstawie zaświadczeń i wniosków złożonych do dyrekcji JCE w kolejnych etapach rekrutacji.  

Dla kandydatów, którzy są finalistami lub laureatami Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych organizowanych przez podane w wykazie Komitety Organizacyjne, na podstawie zaświadczeń i wniosków złożonych do dyrekcji JCE w kolejnych etapach rekrutacji. 

Dla uczniów liceum, którzy są laureatami lub finalistami Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego lub Olimpiad Tematycznych, na podstawie uzyskanych zaświadczeń. 

W przypadku uzyskania średniej ocen poniżej 4.75 w danym roku szkolnym lub problemów

dyscyplinarnych możliwe jest anulowanie stypendium na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

Skocz do treści