Zasady rekrutacji

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną. Komisja wyznacza przewodniczącego i określa zadania dla swoich członków.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

 • Podanie informacji o warunkach rekrutacji,
 • Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z kryteriami określonymi
  w regulaminie i Rozporządzeniu – weryfikacja wniosków kandydatów uczestniczących w rekrutacji elektronicznej;
 • Monitorowanie harmonogramu prac oraz zamykanie jego kolejnych etapów;
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
 • Sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego i przedstawienie go dyrektorowi.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe:

 • wynik przedstawiony w procentach z:
 • a) języka polskiego,
 • b) matematyki
 • mnoży się przez 0,35;
 • wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

5. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wymienionych na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

6. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,

7.  W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6
pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 • za osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska, wolontariat, pożytek publiczny – co najwyżej 3 punktów

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy, są przyjmowani w pierwszej kolejności

Oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które decyzją dyrektora będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału z przeliczenia ocen na świadectwie z ostatniego roku szkoły podstawowej:

oddział A: j.polski, matematyka, historia, j. angielski

oddział B: j.polski, matematyka, geografia, j. angielski,

oddział C: j.polski, matematyka, biologia, chemia .

8. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów określa Małopolski Kurator Oświaty.

9. W danym roku szkolnym szkoła może prowadzić nabór dwiema drogami: z wykorzystaniem systemów informatycznych i rekrutację pozasystemową (pozasystemowa dotyczy tylko naboru uzupełniającego). Warunkiem przyjęcia do szkoły uczniów w naborze uzupełniającym jest złożenie w sekretariacie szkoły:

 • oryginału świadectwa,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu,
 • wniosku (kwestionariusz do odbioru w sekretariacie szkoły lub pobranie ze strony internetowej szkoły),
 • 2 fotografii /z podpisem na odwrocie,
 • karty informacyjnej wydanej przez szkołę podstawową, do której uczęszczał uczeń,
 • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych
 • opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej /dotyczy uczniów, którzy taką posiadają/.

Uczniowie , którzy nie uczestniczą w procesie elektronicznej rekrutacji proszeni są o umówienie się na indywidualną rozmowę z dyrektorem szkoły. 

10. Dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego Jezuitów zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kandydata w następującej sytuacji:

 • u ucznia stwierdzono zaburzenia lub dysfunkcje, które wymagałby zatrudnienia dodatkowych nauczycieli specjalistów;
 • uczeń wymaga indywidualnego toku nauczania;
 • zatajona została informacja o konieczności kształcenia indywidualnego (indywidualny tok);
 • na uczniu ciążą zarzuty prokuratorskie lub prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie sądowe;
 • uczeń jest w trakcie leczenia, a nie został określony termin planowanego rozpoczęcia nauki;
 • uczeń nie uznaje zasad i norm etycznych w Kościele Katolickim,
 • uczeń ma obywatelstwo innego kraju i nie posługuje się lub bardzo słabo opanował znajomość języka polskiego.

Podstawa prawna Regulaminu:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).
 • ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.
 • Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r.
Skocz do treści