Zasady rekrutacji

 


Klasa A (oddział: psychologiczno – społeczny)

Rozszerzenia obowiązkowe:

 • język polski (od 1 klasy)
 • język angielski (od  1 klasy)
 • historia (od 1 klasy – obowiązkowo, a od drugiej klasy – do wyboru, zamiennie z geografią )
 • geografia (od 1 klasy – obowiązkowo, a od drugiej klasy – do wyboru zamiennie z historią)
 • biologia (od 2 klasy – do wyboru – wówczas historia i geografia realizowana jest na poziomie podstawowym)

Do wyboru

 • drugi język obcy (francuski/niemiecki/hiszpański)

W rekrutacji będzie punktowany wynik egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich części.
język polski * 0,35
matematyka * 0,35
język obcy nowożytny * 0,3
Przedmioty na świadectwie, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: j. polski, matematyka, j.angielski, historia.


Klasa B (oddział: matematyczno – inżynieryjny)

Rozszerzenia obowiązkowe:

 • matematyka (od 1 klasy)
 • informatyka (od 1 klasy)
 • język angielski (od 1 klasy)

Do wyboru:

 • fizyka lub geografia lub drugi język obcy (francuski/niemiecki) – od 2 klasy

W rekrutacji będzie punktowany wynik egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich części.
język polski * 0,35
matematyka * 0,35
język obcy nowożytny * 0,3
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, język angielski.


Klasa C (oddział: biol – chem – mat)

Rozszerzenia obowiązkowe:

 • Biologia
 • Chemia
 • Język angielski

Do wyboru (dla chętnych):

 • drugi język obcy (francuski/niemiecki)
 • matematyka (od 1 klasy dla chętnych)

W rekrutacji będzie punktowany wynik egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich części.
język polski * 0,35
matematyka * 0,35
język obcy nowożytny * 0,3
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: j.polski, matematyka, język angielski, biologia.

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną. Komisja wyznacza przewodniczącego i określa zadania dla swoich członków.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • Podanie informacji o warunkach rekrutacji,
 • Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie i Rozporządzeniu – weryfikacja wniosków kandydatów uczestniczących w rekrutacji elektronicznej;
 • Monitorowanie harmonogramu prac oraz zamykanie jego kolejnych etapów;
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, oraz informacji o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
 • Sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego i przedstawienie go dyrektorowi.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. zarządza się, co następuje:

 

§ 3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1,

 • art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z:
  1) języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35;
  2) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

§ 4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

§ 5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem, o których mowa odpowiednio w art. 134 ust. 2 pkt 3, art. 135 ust. 4 pkt 2, art. 137 ust. 6 pkt 3, art. 139 ust. 2 pkt 3, art. 140 ust. 3 pkt 4 i art. 143 ust. 3 pkt 3 ustawy, przyznaje się 7 punktów.

§ 6. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

§ 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

§ 8. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1 pkt 2, z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

 

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy, są przyjmowani w pierwszej kolejności

Oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które decyzją dyrektora będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału z przeliczenia ocen na świadectwie z ostatniego roku szkoły podstawowej:

oddział A: j.polski, matematyka, historia, j. angielski
oddział B: j.polski, matematyka, geografia, j. angielski,
oddział C: j.polski, matematyka, biologia, j. angielski .

8. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów określa Małopolski Kurator Oświaty.

9. Skreślony.

10. Dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego Jezuitów zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kandydata w następującej sytuacji:

 • u ucznia stwierdzono zaburzenia lub dysfunkcje, które wymagałby zatrudnienia dodatkowych nauczycieli specjalistów;
 • uczeń wymaga indywidualnego toku nauczania;
 • zatajona została informacja o konieczności kształcenia indywidualnego (indywidualny tok);
 • na uczniu ciążą zarzuty prokuratorskie lub prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie sądowe;
 • uczeń jest w trakcie leczenia, a nie został określony termin planowanego rozpoczęcia nauki;
 • uczeń nie uznaje zasad i norm etycznych w Kościele Katolickim,
 • uczeń ma obywatelstwo innego kraju i nie posługuje się lub bardzo słabo opanował znajomość języka polskiego.

Podstawa prawna Regulaminu:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
 • ZARZĄDZENIE NR 5/23 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.
 • Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r.
Skip to content